Коррупциягә каршы хокукый агарту: дәүләт граждан хезмәткәрләренең милеккә кыйммәтле кәгазьләр сатып алу мөмкинлеге (1 өлеш)

2023 елның 23 гыйнвары, дүшәмбе

Россия Федерациясе Граждан кодексының 142 статьясындагы 2 пункты нигезендә акция, вексель, заклад, инвестиция пайы, пай пай, коносамент, облигация (шул исәптән федераль займ облигациясе, Россия Федерациясе субъекты облигациясе), чек һәм законда шундый сыйфатта аталган яки законда билгеләнгән тәртиптә шундый дип танылган башка кыйммәтле кәгазьләр кыйммәтле кәгазьләр булып тора.

2. Фьючерс кыйммәтле кәгазьме?

Россия Федерациясе Гражданнар законнары белән «фьючерс» һәм «фьючерс контракт»кебек кыйммәтле кәгазь каралмаган. Фьючер килешүе кыйммәтле кәгазь түгел, ә туемлы финанс инструменты булып тора (Россия Банкының 2015 елның 16 февралендәге 3565-У күрсәтмәсе).

Шулай итеп, бу документ дәүләт граждан хезмәткәрләренә фьючер һәм фьючер контрактларына ия булу проблемаларына кагылмый. Шул ук вакытта игътибар итегез, «фьючерс» һәм (яки) «фьючерс контракты» алганда граждан хезмәткәренә кагыла торган коррупциягә каршы стандартларны, аерым алганда мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау һәм (яки) җайга салу турындагы таләпләрне, чит ил финанс коралларына турыдан-туры яки турыдан-туры ия булу һәм (яки) чит ил финанс инструментларыннан файдалану (нәтиҗәдә) тыюны исәпкә алырга кирәк, аларны бозмагыз.

3. Гражданнар хезмәткәре үз милкендә кыйммәтле кәгазьләр алырга хокуклымы?

Гомуми кагыйдә буенча, граждан хезмәткәрләренә «аерым категория затларга счет (кертемнәр) ачуны һәм булдыруны тыю, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акчалата һәм кыйммәтләрне саклауны тыю, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) файдалану» (алга таба-федераль 2013 елның 7 маендагы 79 – ФЗ номерлы закон).

Әлеге Федераль законның 2 статьясында күрсәтелгән затларга карата чит ил финанс инструментларына турыдан-туры яки турыдан-туры ия булу һәм (яки) файдалану тыела, алар арасында, аерым алганда, кыйммәтле кәгазьләр һәм резидент булмаганнарның һәм (яки) чит ил структураларының, «кыйммәтле кәгазьләр "халыкара стандарты нигезендә, юридик зат оештырмыйча, финанс инструментлары һәм (яки) аларга кагылышлы" кыйммәтле кәгазьләр – Халыкара стандартлаштыру оешмасы тарафыннан расланган кыйммәтле кәгазьләрне идентификацияләү системасы (халыкара кыйммәтле кәгазь идентификация кодлары (ISIN)» халыкара кыйммәтле кәгазь идентификация коды бирелде. Әйтергә кирәк, «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль законның 17 статьясындагы 1 өлешенең 4 пункты нигезендә граждан хезмәткәрләренә федераль законда билгеләнгән очракларда керем алырга мөмкин булган кыйммәтле кәгазьләрне сатып алу тыелган, әмма хәзерге вакытта мондый очраклар 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль законда каралган.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International